Monthly Archive: August 2010

Jak zamienić w kontenerze dataset na lofs

Ponieważ konfiguruję system pocztowy, potrzebuję wyeksportować filesystem ZFS przez NFS do innego noda, gdzie postfix poprzez delivera będzie zapisywał wiadomości do skrzynek. Jak widać w tym zapisie sesji, skonfigurowałem całą zpoole “studmail” jako dataset ZFS dla kontenera st1. Niestety w prosty sposób nie da się współdzielić systemu plików ZFS przez NFS w kontenerze (non-global):

root@st1:~# zfs list
NAME             USED AVAIL REFER MOUNTPOINT
studmail           301M 1.78T 28.0K none
studmail/etc        4.52M 1.78T 4.19M /data/etc
studmail/studmail      480K 1.78T  417K /data/studmail
studmail/var         296M 1.78T  294M /data/var

root@st1:~# zfs set sharenfs=rw=@192.168.X.X/32,anon=0 studmail/studmail
cannot set property for 'studmail/studmail': 'sharenfs' cannot be set in a non-global zone

How to remove dataset from Solaris zone and mount it as lofs

Because of building mail system I need to export ZFS filesystem via NFS to other node, where postfix with deliver will save messages to mail boxes. As you can see in this installation transcript I configured whole zpool “studmail” as ZFS dataset for zone st1. Unfortunatelly, you can not simply share ZFS via NFS in non-global zone:

root@st1:~# zfs list
NAME             USED AVAIL REFER MOUNTPOINT
studmail           301M 1.78T 28.0K none
studmail/etc        4.52M 1.78T 4.19M /data/etc
studmail/studmail      480K 1.78T  417K /data/studmail
studmail/var         296M 1.78T  294M /data/var

root@st1:~# zfs set sharenfs=rw=@192.168.X.X/32,anon=0 studmail/studmail
cannot set property for 'studmail/studmail': 'sharenfs' cannot be set in a non-global zone

openldap-2.4.23

OpenLDAP Software is an open source implementation of the Lightweight Directory Access Protocol.
The suite includes:

 • slapd – stand-alone LDAP daemon (server)
 • ibraries implementing the LDAP protocol, and
 • utilities, tools, and sample clients.

Source: http://www.openldap.org/

openldap-2.4.23

OpenLDAP jest Open Sourceową implementacją usługi katalogowej opartej na protokole LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)
Suita zawiera:

 • slapd – samodzielnie działający demon LDAP (serwer);
 • biblioteki implementujące protokół LDAP;
 • narzędzia, programy użytkowe i przykładowe klienty.

Źródło: http://www.openldap.org/

dovecot-1.2-sieve-0.1.17

Dovecot Sieve is a fully rewritten Sieve implementation for Dovecot v1.2 and newer. The main reason for rewriting the Sieve engine was to provide more reliable script execution and to provide better error messages to users and system administrators. This implementation is part of the Pigeonhole project.

Source: http://wiki.dovecot.org/LDA/Sieve/Dovecot

At first you need to download sources, unpack it and make or edit configuration script:

root@feniks:/home/soft/dovecot# su - soft
soft@feniks:~% cd dovecot 
soft@feniks:~/dovecot% wget http://www.rename-it.nl/dovecot/1.2/dovecot-1.2-sieve-0.1.17.tar.gz
soft@feniks:~/dovecot% gtar -zxf dovecot-1.2-sieve-0.1.17.tar.gz
soft@feniks:~/dovecot% cp drf_sieve-1.2-0.1.12_conf drf_sieve-1.2-0.1.17_conf
soft@feniks:~/dovecot% vi drf_sieve-1.2-0.1.17_conf

dovecot-1.2.13

Dovecot is an open source IMAP and POP3 email server for Linux/UNIX-like systems, written with security primarily in mind. Dovecot is an excellent choice for both small and large installations. It’s fast, simple to set up, requires no special administration and it uses very little memory.

Source: http://dovecot.org/

Below you can find transcript of configuration and compilation session of Dovecot server and a script which I use for this purpose (as attachement).

root@feniks:~# su - soft
soft@feniks:~% cd dovecot
soft@feniks:~/dovecot% wget http://dovecot.org/releases/1.2/dovecot-1.2.13.tar.gz
soft@feniks:~/dovecot% gtar -zxf dovecot-1.2.13.tar.gz
soft@feniks:~/dovecot% cp drf_dovecot-1.2.6_conf drf_dovecot-1.2.13_conf
soft@feniks:~/dovecot% vi !$

In this configuration file I set up additional paths to OpenLDAP and SSL libraries and optimalization options (for SunStudio).

dovecot-1.2-sieve-0.1.17

Dovecot Sieve jest kompletnie przepisaną implementacją Sieve dla Dovecota w wersji 1.2 i nowszych. Głównym powodem przepisania silnika Sieve było zapewnienie bardziej niezawodnego wykonywania skryptu oraz lepszych komunikatów błędów dla użytkowników i administratorów systemu. Ta implementacja jest częścią Projektu Pigeonhole.

Źródło: http://wiki.dovecot.org/LDA/Sieve/Dovecot

Ściągnięcie źródeł, rozpakowanie i edycja skryptu do konfiguracji i kompilacji Sieve:

root@feniks:/home/soft/dovecot# su - soft
soft@feniks:~% cd dovecot 
soft@feniks:~/dovecot% wget http://www.rename-it.nl/dovecot/1.2/dovecot-1.2-sieve-0.1.17.tar.gz
soft@feniks:~/dovecot% gtar -zxf dovecot-1.2-sieve-0.1.17.tar.gz
soft@feniks:~/dovecot% cp drf_sieve-1.2-0.1.12_conf drf_sieve-1.2-0.1.17_conf
soft@feniks:~/dovecot% vi drf_sieve-1.2-0.1.17_conf

dovecot-1.2.13

Dovecot jest Open Sourceowym serwerem IMAP i POP3 dla systemów Linux/UNIX, napisanym z naciskiem na bezpieczeństwo. Dovecot jest doskonałym wyborem zarówno dla małych jak i wielkich instalacji. Jest szybki, łatwy do ustawienia, nie wymaga specjalnej administracji i używa niewiele pamięci.

Źródło: http://dovecot.org/

Poniżej znajdziecie zapis sesji konfiguracji i kompilacji serwera dovecot oraz skrypt, którego użyłem do kompilacji.

Installation and configuration of Solaris zone

I added two quite a few pages about Solaris zones installation and configuration. I suppose that example is better than lecture, so I put there transcript of almost all termininal session, on which I done this installation. So I invite you to read, ask and post comments if you want. Start here: 04. Containers (Solaris zones)

Instalacja i konfiguracja kontenera (Solaris zone)

Dodałem dwie, całkiem spore strony dotyczące instalacji i konfiguracji kontenera w systemie Solaris 10. Ja jak zwykle działam na zasadzie “lepszy przykład niż wykład”, dlatego też jest tam wrzucony niemal cały zapis z sesji terminala, na którym dokonywałem tej instalacji. Zapraszam do lektury i ewentualnych komentarzy i/lub pytań. Zacznijcie stąd: 04. Kontenery (Solaris zones)