Miesięczne Archiwum: sierpień 2010

04.02 Configuration of container st1

After installation and initial configuration of st1 container you need to look on working services and disable those, which are not necessary. But at first I will set up more comfortable environment to work. I will change default shell to zsh and home directory of root user. I will use GNU sed for this purpose. Remember that /usr/local directory is inherited from global zone in read-only mode.

04.01 Installation of container st1

Creation of container named st1, without resource control, with inherited standard directories and additionally inherited /usr/local dir (read only mode). Configured two network Quad Fast Ethernet cards: qfe4 and qfe5 in shared mode. Added ZFS pool (zpool) named studmail.

04.02 Konfiguracja kontenera st1

Po instalacji kontenera i wstępnym skonfigurowaniu środowiska, sieci itp. czas przyjrzeć się temu co domyślnie działa i wyłączyć zbędne usługi. Wcześniej jednak ustawię sobie wygodniejsze środowisko do pracy zmieniając shella i katalog domowy roota. Użyję do tego GNU seda (gsed), którego już wcześniej polecałem zainstalować wraz z innymi narzędziami GNU ułatwiającymi pracę. Pamiętacie mam nadzieję, że /usr/local jest dziedziczone ze strefy globalnej w trybie tylko do odczytu.

04.01 Instalacja kontenera st1

Tworzenie kontenera o nazwie st1, bez kontroli zasobów, z dziedziczonymi katalogami standardowymi i dodatkowo z dziedziczonym /usr/local (w trybie tylko do odczytu). Skonfigurowane dwie karty sieciowe: qfe4 i qfe5 w trybie współdzielonym oraz dodana pula ZFS (zpool) o nazwie studmail.

04. Containers (Solaris zones)

Solaris 10 has embedded some kind of virtualization mechanism, which is known as Solaris Zones. This is not only jail, but also resource controller for zones. I will not write about mechanism, because you can find this in documentation on Sun/Oracle sites and other blogs. I will give you some simple examples how to configure and install zone on Solaris 10.

04. Kontenery (Solaris zones)

Solaris 10 posiada wbudowany mechanizm swego rodzaju wirtualizacji, który nazywa się Solaris Zones. Mechanizm ten pozwala nie tylko na stworzenie tzw. jaila ale także na kontrolę zasobów, które dana strefa (zone) może wykorzystywać. Ja nie będę pisał o samym mechanizmie, bo to można znaleźć w obszernej dokumentacji na stronach Sun/Oracle i różnych blogach. Podam Wam proste przykłady jak szybko taki kontener skonfigurować i zainstalować.

DrFugazi @work w Technorati

Postanowiłem dodać moją stronę/blog do serwisu Technorati.com, dzielę się tą informacją, gdyż muszę zamieścić kod weryfikacyjny 2YA83VG982QD aby Technorati mogło zweryfikować, że to faktycznie mój blog.